Mini banner
Zpět

CYCLONE SPINNERS 12 ks

PantaPyrotechnik - 1661-2-70625579017cfb4f57e6955e63171284-1669291337-small.jpg
CYCLONE SPINNERS 12 ks
Skladem (81 Ks)
24.06.2024
Cena 50 Kč
Cena bez DPH 41,32 Kč bez DPH
- +
Kód:   1661

Popis produktu


 

CYCLONE SPINNERS 12 ks

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Výrobek položte na rovnou zem (asfalt, beton) a zapalte mikrozápalnici. Odstupte do vzdálenosti min. 5m. zpoždění 3-6 sec. Po zážehu se z výrobku rozletí mnoho barevných jisker a výrobek rotuje. Nepoužívejte v místnosti a v dosahu hořlavých látek! Při selhání funkce ponechejte v klidu 10min.. Poté výrobek rozmočte ve vodě na 24 hodin, nebo zakopejte do země!

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
NEC (g) 0,3g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F1

Videa

Naposledy prohlížené

CYCLONE SPINNERS 12 ks
Novinka
Kód: 1661
Cena s DPH:
50
- +