Mini banner
Zpět

CRACKLING FLOWERS 25 ks

PantaPyrotechnik - katan-grondbloem-crackling-61711e05c0dbf523925079-b1101dead13f50e515a93c89d08b12c4-1669289966-small.jpg
CRACKLING FLOWERS 25 ks
Skladem (33 Ks)
24.06.2024
Cena 90 Kč
Cena bez DPH 74,38 Kč bez DPH
- +
Kód:   2318

Popis produktu

 


CRACKLING FLOWERS 25 ks

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Výrobek položte na rovnou zem (asfalt, beton) a zapalte mikrozápalnici. Odstupte do vzdálenosti min. 5m. zpoždění 3-6 sec. Po zážehu se z výrobku rozletí mnoho barevných jisker a výrobek rotuje. Nepoužívejte v místnosti a v dosahu hořlavých látek! Při selhání funkce ponechejte v klidu 10min.. Poté výrobek rozmočte ve vodě na 24 hodin, nebo zakopejte do země!

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

Parametry

Parametr Hodnota
NEC (g) 1,6g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2

Naposledy prohlížené

CRACKLING FLOWERS 25 ks
Novinka
Kód: 2318
Cena s DPH:
90
- +