Mini banner
Zpět

SAGITTARIUS 200SH, "I", "FAN" (2/1)

SAGITTARIUS 200SH
Na dotaz
Kód:   PPB200510

Popis produktu


SAGITTARIUS 200SH je úhlovaný ohňostroj s 200 výmetníky. Ohňostroj je ideální a rychlou volbou na různé večírky či například oslavy narozenin. Obsahuje 1Kg pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera například při oslavě narozenin.

  • Ohňostrojový kompakt Sagittarius má tvar kvádru. Uvnitř kompaktu jsou uloženy trubice s jednotlivými ranami.
  • Ohňostrojový kompakt Sagittarius se hodí na jakoukoliv oslavu - narozeniny, firemní akci, garden party, ale samozřejmě hlavně pro oslavy Nového roku Silvestra a v letní sezóně hlavně pro zpestření svateb.
  • Manipulace s kompaktem je jednoduchá, protože je v jednom kuse. Stejně odpálení je jednoduché, stačí pouze zapálit doutnák (zápalnice) a odstoupit do bezpečné vzdálenosti.
  • Efekt: stříbrný chvost do červené vlny, červený chvost do praskání uprostřed, žlutý chvost do fialové pivoňky na obou stranách, červený chvost do praskání uprostřed, modrá pivoňka na obou stranách, zelený chvost do žluté vlny, praskající chvost do praskání, stříbrný chost do červené vlny, fialová, modrá a žlutá vlna, vějířová červená žlutá modrá fialová vlna.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén směrem k divákům (viz. ukazatel na horní straně obalu). Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 9 kg
Počet ran 200
Kalibr (mm) 20mm
NEC (g) 1000 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F3
Délka efektu 80 - 90 sek.

Videa