Mini banner
Zpět

PIRAT 50ks (100/1)

PIRAT 50ks
Skladem (152 Ks)
Dnes
Cena 40 Kč
Cena bez DPH 33,06 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPP3040

Popis produktu


 Petardy Pirát 50ks

Po zapálení iniciační zápalnice se po 5-10 vteřinách ozve exploze doprovázená se zábleskem
 

Efekt: exploze se zábleskem (0,2g slože)

Počet kusů v balení: 50

Balení v kartonu: 100/50

Třída nebezpečí: Kategorie F2

ADR zařazení: 1.4G
 

Bezpečnostní pokyny: Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečné vzdálenosti alespoň 8m.  Postupujte podle návodu na balení.

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 1.4 kg
NEC (g) 9,5 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F2

Videa

Naposledy prohlížené

PIRAT 50ks (100/1)
Kód: PPP3040
Cena s DPH:
40
- +