Mini banner
Zpět

SUPER ETNA 6ks (48/1)

SUPER ETNA 6ks
Skladem (16 Ks)
Dnes
Cena 79 Kč
Cena bez DPH 65,29 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPF01031

Popis produktu


SUPER ETNA  6 ks

Fontánu postavíme šírší části kužele na pevnou nehořlavou podložku a zapálíme iniciační zápalnici. Po zapálení se během 3 - 6 vteřin začne objevovat efekt v podobě stříbrné fontány.

Efekt: Stříbrný gejzír

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Umístěte fontánu na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    

Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.15 kg
NEC (g) 60 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 15 - 20 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

SUPER ETNA 6ks (48/1)
Kód: PPF01031
Cena s DPH:
79
- +