Mini banner
Zpět

CRAZY SPINNERS 50 ks

CRAZY SPINNERS 50 ks
Skladem (22 Ks)
24.06.2024
Cena 160 Kč
Cena bez DPH 132,23 Kč bez DPH
- +
Kód:   5046

Popis produktu

 


CRAZY SPINNERS 50 ks

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Výrobek položte na rovnou zem (asfalt, beton) a zapalte mikrozápalnici. Odstupte do vzdálenosti min. 5m. zpoždění 3-6 sec. Po zážehu se z výrobku rozletí mnoho barevných jisker a výrobek rotuje. Nepoužívejte v místnosti a v dosahu hořlavých látek! Při selhání funkce ponechejte v klidu 10min.. Poté výrobek rozmočte ve vodě na 24 hodin, nebo zakopejte do země!

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
NEC (g) 2,1 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2

Videa

Naposledy prohlížené

CRAZY SPINNERS 50 ks
Kód: 5046
Cena s DPH:
160
- +