Mini banner
Zpět

9" ASSORTED FOUNTAIN 4ks (18/1)

9" ASSORTED FOUNTAIN 4ks (18/1)
Skladem (6 Ks)
24.06.2024
Cena 299 Kč
Cena bez DPH 247,11 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPF091026

Popis produktu


9" ASSORTED FOUNTAIN 4ks (18/1)

Fontánu postavíme šírší části kužele na pevnou nehořlavou podložku a zapálíme iniciační zápalnici. Po zapálení se během 3 - 6 vteřin začne objevovat efekt v podobě stříbrné fontány.

Efekt:

Fontána č. 1: Zelené a praskající hvězdy

Fontána č. 2: Modrá praskající chrysantéma

Fontána č. 3: Žlutá stříbrná chrysantéma

Fontána č. 4: Červená stříbrná chyzantéma

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Umístěte fontánu na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 8m. Diváci musí být vzdálení nejméně 10m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci.

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    

Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.46 kg
NEC (g) 60,5 g
Klasifikace ADR 1.4G
Rozměry (mm) 280×210×120
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 20 - 25 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

9" ASSORTED FOUNTAIN 4ks (18/1)
Kód: PPF091026
Cena s DPH:
299
- +